Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Na Son

Bản Na Phát - Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
0943 098 238
dbn-dienbiendong-ptdtbtthcsnason@edu.viettel.vn